Zwolle

Water aan de wand

Historie van Zwolle en de Stadsgracht

Zwolle

In het deltagebied van de IJssel, de Vecht en andere kleinere rivieren vanuit het Sallandse achterland leven al vele duizenden jaren mensen op oeverwallen, rivierduinen en dekzandruggen. Deze plekken zijn in trek, omdat ze op een natuurlijke wijze bescherming bieden tegen indringers door het omringende water en moeras. De oudste sporen die er gevonden zijn, stammen uit de steentijd en de bronstijd, duizenden jaren voor het begin van de jaartelling.

De oudste geschriften waarin Zwolle vermeldt wordt komen uit de 11e eeuw. In 1230 is het stadsrecht verleend door landheer bisschop Wilbrand van Oldenburg. In 1324 en 1361 zijn aanzienlijke delen van de stad in brand gestoken door roofridders van Kasteel Voorst.

In 1407 treed Zwolle toe tot het Hanze, een verbond van steden rond de Noordzee en de Oostzee. Samen met het van bisschop Rudolf van Diepholt verkregen stapelrecht en het monopolie op de handel via de Vecht, is dit de inleiding tot de ‘Gouden eeuw’ van Zwolle.

Swoll - Jacob van Deventer - Circa 1545

Circa 1545  – Jacob van Deventer – ‘Planos de ciudades de los Paises Bajos – Parte III’ (P78)

Na een calvinistisch oproer in 1580 tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) sluit Zwolle zich aan bij de Unie van Utrecht. Onder leiding van Maurits van Nassau, zoon van Willem van Oranje, is de stad een militaire uitvalsbasis van waaruit noordoost Nederland op de Spanjaarden wordt heroverd.

Swol - Braun & Hogenberg - 1581

1581 – Braun & Hogenberg – Civitates Orbis Terrarum Deel III (P551)

In het boek ‘De Stercktenbouwing’ uit 1594 van Simon Stevin wordt de basis gelegd voor de vestingbouw in Nederland. Onder leiding van ‘Stercktebouwmeester der Vereenighde Nederlanden’ Adriaen Anthonisz hebben de Zwolse Grachten tussen 1606 en 1619 , grotendeels tijdens het Twaalfjarig Bestand, de huidige vorm gekregen. Na de Vrede van Munster in 1648 zijn de bastions in gebruik genomen door industrie en later ook parken.

Swolla - Joan Blaeu - 1649

1649 – Joan Blaeu – ‘Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden’ (P337)

Volg ons op social media